Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2013

2358 1d5e 500
Reposted fromRaescp Raescp viacynamon cynamon
princess58
1236 b037
Reposted fromIriss Iriss viacynamon cynamon
princess58
9961 4781
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacynamon cynamon
princess58
princess58
6730 8dc6
często 
kończymy 
jako 
nieznajomi.
Reposted fromperseweracje perseweracje viacynamon cynamon
princess58
4681 88f9

waiting for something that is never gonna happen.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacynamon cynamon
princess58
0942 8c72 500
Reposted fromHerbatoholiczka Herbatoholiczka viacynamon cynamon
princess58
9045 492c
Reposted fromcaraseen caraseen viacynamon cynamon
7407 142d
Reposted fromdisokayed disokayed viacynamon cynamon
princess58
9777 1726 500
O NIE..
Reposted fromambivalent ambivalent viacynamon cynamon
princess58
4626 9c2f
Reposted fromjustinek justinek viacynamon cynamon
princess58
4620 d545
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viacynamon cynamon
princess58
7596 aeaa
Reposted frommariola mariola viacynamon cynamon
princess58
7404 8e04
Reposted frommisswindy misswindy viacynamon cynamon
princess58
4882 e729
Reposted fromkochamczolgi kochamczolgi viacynamon cynamon
princess58
7767 c8a1
Reposted frommariola mariola viacynamon cynamon
princess58
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
princess58
Reposted frommesoup mesoup viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl